S

CCTV  

CCTV, closed circuit television - uzavretý (vnútorný) televízny okruh, alebo aj priemyselná televízia (PTV) sa stále viac stávajú nevyhnutnou súčasťou vybavenia supermarketov, obchodných domov, hotelov, mestských centier, verejných inštitúcii, úradov, priemyselných podnikov a v neposlednej rade aj rodinných domov. Teda všade tam, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie a hlavne vyhodnocovanie udalostí buď v reálnom čase alebo z archivácie. CCTV systémy možno spojiť s poplachovými alebo prístupovými systémami, čím zabezpečíme zvýšenie ochrany objektu. Videosignál a zvukový výstup z jednotlivých kamier je možné ďalej spracovať rôznymi technológiami.Podľa druhu záznamu delíme kamerové systémy do troch skupín:


Analógové systémy - sa ešte stále používajú z dôvodu ich priaznivej ceny oproti digitálnym systémom. Najväčším problémom zostáva vyhľadanie potrebných záznamov na páske. Tu je potrebné prezrieť dlhé pasáže záznamov, pokiaľ nájdeme potrebnú predmetnú udalosť. Analógový záznam je možné len obtiažne ďalej kvalitne spracovávať (upraviť jas, kontrast, zväčšovať).

  • Výhody - nízka cena, jednoduché ovládanie

  • Nevýhody - mechanické namáhanie zariadenia a videokaziet, zdĺhavé vyhľadanie požadovanéj nahrávky.


Digitálne systémy pomocou PC karty - obsluha, vychádza z ovládania softvéru v prostredí Windows, čím ponúka veľmi príjemnú a hlavne rýchlu správu kamerového systému. Špeciálne vyhľadávacie filtre umožňujú vyhľadať požadované videosekvencie za veľmi krátky čas. Vďaka rýchlemu rozvoju počítačovej techniky sa neustále zväčšuje kapacita harddiskov a tým sa predlžuje doba záznamu ( archivácie ). Zaznamenané udalosti je potom možné tiež archivovať na vybrané digitálne médium, najčastejšie CD.

  • Výhody - vyššia spoľahlivosť, možnosť rýchleho vyhľadania požadovaného okamihu a následné spracovanie.

  • Nevýhody - nutnosť ovládania PC, problémy so stabilitou OS


Digitálne systémy pomocou DVR - najmodernejší spôsob záznamu Digitálnym Videorekordérom. Záznam sa vykonáva na veľkokapacitný harddisk. Tieto kompaktné zariadenia sú často spojené aj s kvadrátorom, alebo multiplexerom.

  • Výhody - realtime, bleskové vyhľadanie záznamu, vysoká stabilita, jednoduché ovládanie

  • Nevýhody - vyššia cena pri využití triplexnej prevádzky (monitorovanie,záznam a prehrávanie súčastne)

bluinfo.gif, 1000B